Obec Zlatá Baňa 

06. 03. 2015 |
Meniny má Radoslav(a)
Úvod

Pozvánka na 4.zasadanie OZ

POZVÁNKA

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.7 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov   zvolávam 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani,

 ktoré sa uskutoční dňa 17.marca 2015 /utorok/

o 18.oo hod. v  zasadačke obecného úradu v Teriakovciach a Zlatej Bani

 Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o stave implementácie ISRÚ "Chránime spolu poklady Šafránu" v rámci PRV SR 2007 - 2013
 3. Príprava novej ISRÚ na obdobie 2015 - 2020
 4. Rôzne
 5. Záver spoločného rokovania
 6. Prestávka
 7. Otvorenie rokovania OcÚ Zlatá Baňa
 8. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 10. Budova Klubu mladých – prevádzka.
 11. Zimné údržba v obci
 12. PHSR obce, aj územný plán obce.
 13. Písomné stanovisko k rozpočtu od kontrolóra obce
 14. Požiadavky pre Finančnú komisiu.
 15. Rôzne.
 16. Záver
                                                                            PhDr. Dušan Demčák, v.r.
                                                                                    starosta obce  

Uzavretie strelnice Február 2015

Oznámenie

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ

POZVÁNKA

 

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov   zvolávam 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani,

 

ktoré sa uskutoční dňa 12.februára 2015 /štvrtok/

o 17.oo hod. v  zasadačke obecného úradu v Zlatej Bani.

 

 Program:

 

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu       zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Otázka cintorína a riešenie hrobových miest
 5. KM - čo s „čínkárňou“?   priestory (ZŠ alebo KM)
 6. Prejednanie podmienok zmluvy, s firmou  AVE a.s., ktorá vyváža smetie
 7. Čo s peniazmi pre L. Hudáka – doplnenie dodatku k zmluve o pôžičke
 8. Odpratávanie snehu v obci
 9. PHSR obce, aj územný plán obce
 10. Písomné stanovisko k rozpočtu od kontrolóra obce,
 11. Požiadavky pre FK       a to dohody o VP, kto pracuje na VPP(resp. na MOS), kto je zamestnaný
 12. Rôzne.
 13. Záver

 

 

                                                                                        .    

                                                                                                       PhDr. Dušan Demčák, v.r.

                                                                                                             starosta obce  

Pozor!!! Čas na podanie "Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, ..." je len do konca januára 2015

Zákon ustanovil správcovi dane (Zlatej Bani) - na podanie priznania miestnych daní, konkrétne daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje – spoločné daňové priznanie.

Celý článok

Zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva - rok 2014/2015

Celý článok

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatá Baňa č. 1/2015

Celý článok

Rozpočet na roky 2015 - 2017

Celý článok

Mapa obce - GEOPORTAL

www.geosense.sk/geoportal/zlata-bana

VO zákazky s nízkou hodnotou

Celý článok

16.ročník súťaže v Ryžovaní zlata 2015

 

plagát 2015

Register Firiem