Obec Zlatá Baňa 

31. 01. 2015 |
Meniny má Emil
Úvod

Uzavretie strelnice Február 2015

Oznámenie

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ

POZVÁNKA

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov   zvolávam 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani,

 ktoré sa uskutoční dňa 01.februára 2015 /nedeľa/

o 17.oo hod. v  zasadačke obecného úradu v Zlatej Bani.

 Program:

  1. Otvorenie
  2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  3. Úprava štatútu obce Zlatá Baňa.
  4. Prerokovanie výstupu z rokovania Komisie finančnej, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti.
  5. Aktivity Komunitného centra Zlatá Baňa
  6. Projektové zámery obce Zlatá Baňa na roky 2014-2020
  7. Rôzne
  8. Záver

                                                                                        .    

                                                                                           PhDr. Dušan Demčák, v.r.

                                                                                                             starosta obce  

REFERENDUM 2015

Znenie otázok pre Referendum 7.2.2015:

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 

POUČENIE: Oprávnený občan v príslušnom rámčeku na hlasovacom lístku značkou X vyznačí, že na otázku odpovedá "ÁNO" alebo že na otázku odpovedá "NIE"

Pozor!!! Čas na podanie "Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, ..." je len do konca januára 2015

Zákon ustanovil správcovi dane (Zlatej Bani) - na podanie priznania miestnych daní, konkrétne daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje – spoločné daňové priznanie.

Celý článok

Zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva - rok 2014/2015

Celý článok

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatá Baňa č. 1/2015

Celý článok

Rozpočet na roky 2015 - 2017

Celý článok

Mapa obce - GEOPORTAL

www.geosense.sk/geoportal/zlata-bana

VO zákazky s nízkou hodnotou

Celý článok

16.ročník súťaže v Ryžovaní zlata 2015

 

plagát 2015

Register Firiem