Obec Zlatá Baňa 

21. 04. 2015 |
Meniny má Ervín
Úvod

Uzávierka cesty

Povolenie

Oprava havarijného stavu vodovodu

Celý článok

Pozvánka na 5.zasadanie OZ v Zlatej Bani

POZVÁNKA

 

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. § 12 ods.1 o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov   zvolávam 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatej Bani,

ktoré sa uskutoční dňa 21.apríla 2015 /utorok/

o 18.oo hod. v  zasadačke obecného úradu v  Zlatej Bani

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 3. Kontrola prijatých uznesení OZ.
 4. Povinnosti obce v požiarnej oblasti – ATH-PO
 5. Zapojenie obce Zlatá Baňa do projektu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, Podopatrenie „Podpora infraštruktúry širokopásmového internetu vrátane jej budovania, zlepšenia rozšírenia, podpora pasívnej infraštruktúry širokopásmového internetu a zabezpečenie prístupu k širokopásmovému internetu a verejnému e-governmentu“.  Obec môže získať za 1,-€ internetizáciu obce v hodnote 200 000,-€ zapojenie sa obce  do iných opatrení, výstavba vodovodu prameň č.3, oprava mostov a lávok, rekonštrukcia miestnych komunikácií alebo parkov a námestia.
 6. Ponuka pre obec zapojiť sa do o KIS komunálnej právnej informačnej služby.
 7. PHSR obce, ponuka na spracovanie.
 8. Riešenie miestnych komunikácií.
 9. Riešenie problému s kontajnerom.
 10. Zásady odmeňovania poslancov.
 11. Rozpočtové opatrenie.
 12. Zásady hospodárenia s majetkom obce.
 13. Rôzne.
 14. Záver

                                                                                        .    

                                                                                                       PhDr. Dušan Demčák, v.r.

                                                                                                              starosta obce  

Doručí sa:
Goliaš Andrej, Zlatá Baňa č. 32
Hudák Marek, Zlatá Baňa č. 184
Pulíková Mária, Zlatá Baňa č. 8
Uhlár Peter, Zlatá Baňa č. 5
Železník Maroš, Zlatá Baňa č. 159
Mgr. Jozef kozák kontrolór obce Zlatá Baňa
pre spis
verejná nástenka

Výzva na predloženie rozpočtu pre Klub mladých

Výzva

Dočasná komisia pre vypracovanie PHSR obce a ostatných strategických dokumentov

O z n a m

Na základe uznesenie č. 9/2015 Obecné zastupiteľstvo vyzýva občanov, ktorí majú záujem o prácu a  členstvo v dočasnej komisii pre vypracovanie PHSR ( plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja) obce a ostatných strategických dokumentov.

 Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade u starostu obce.

Informačný seminár MAS Šafrán

"Záhrada v dedine, dedina v krajine - Krajina pre ľudí, ľudia pre krajinu."

Pozvánka

Prihláška na seminár

Program seminára

Pozor!!! Čas na podanie "Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, ..." je len do konca januára 2015

Zákon ustanovil správcovi dane (Zlatej Bani) - na podanie priznania miestnych daní, konkrétne daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje – spoločné daňové priznanie.

Celý článok

Zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva - rok 2014/2015

Celý článok

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatá Baňa č. 1/2015

Celý článok

Rozpočet na roky 2015 - 2017

Celý článok

Register Firiem