Obec Zlatá Baňa 

27. 02. 2020 |
Meniny má Alexander
Úvod > Samospráva obce > Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:                                           

 

Marek Hudák, Zlatá Baňa č. 184

Ján Koloži, Zlatá Baňa č. 63

Marek Pulík-Kováč, Zlatá Baňa č. 151

Mária Sarnecká, Zlatá Baňa č. 62

Peter Uhlár, Zlatá Baňa č. 5

 

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Poslanec skladá sľub, ktorý znie:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia".

 

 Poslanec je povinný najmä:

zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní

zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený

dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov

obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov

 poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva

Poslanec je oprávnený najmä:

predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy

interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce

požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti

 požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa              dôsledkov ich podnikania v obci

 - zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce

požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

-určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním

schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zákona o obecnom zriedení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,

schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce

rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok

určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky

 vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce

uznášať sa na nariadeniach

 schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení

určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie

voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi

schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov

zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce

ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera