Obec Zlatá Baňa 

27. 02. 2020 |
Meniny má Alexander

Všeobecne záväzné nariadenia

Postup pri prijímaní VZN

V zmysle ustanovení zákona č. 369/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov /zákon o obecnom  zriadení/ §6 odsek 3, zverejňuje sa v lehote najmenej 15 dní návrh všeobecne záväzných nariadení obce.

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatá Baňa č. 1/2015

Celý článok

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zlatá Baňa č. 1/2014

Celý článok

Všeobecne záväzné nariadenia obce Zlatá Baňa - 2013

Celý článok

Všeobecne záväzné nariadenia obce Zlatá Baňa č. 1 - 2012

Celý článok

Všeobecne záväzné nariadenia obce Zlatá Baňa - 2011

Celý článok

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera