Obec Zlatá Baňa 

27. 02. 2020 |
Meniny má Alexander
Úvod > Samospráva obce > Zasadnutia zastupiteľstva > Zápisnice v roku 2017

Pre obyvateľov obce

Pozor!!! Čas na podanie "Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, ..." je len do konca januára 2015

Zákon ustanovil správcovi dane (Zlatej Bani) - na podanie priznania miestnych daní, konkrétne daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje – spoločné daňové priznanie.

Celý článok

Zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva - rok 2014/2015

Celý článok

Hlavný kontrolór obce

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2019

Hlavným kontolórom obce je:

Miriam Sorgerová, Zlatá Baňa č. 81

funkčné obdobie: 5. august 2016 na obdobie 6 rokov

zvolená uznesením OZ č. 113/2016

 Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.  Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,  uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení o svojich majetkových pomeroch.

 Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha: obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na      užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Správa HK z cielenej kontroly na pravdivosť údajov uvedených v záverečnom účte za rok 2015

Správa HK z kontrolnej činnosti za rok 2017

Správa HK z kontroly uznesení 201803

Správa HK z náhodnej finačnej kontroly 201710

Správa HK z náhodnej finačnej kontroly 201803

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na 6 mesiacov 2017 az 2018

Schválený plán kontrolnej činnosti na 6 mesiacov /september2017-február2018/

Správa z kontroly uznesení obce

Správa z kontroly dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Správa HK o výsledko kontroly interných predpisov obce  

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2012

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2010

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2009

 

 

 

 

 

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera