Obec Zlatá Baňa 

27. 02. 2020 |
Meniny má Alexander
Úvod > Samospráva obce > Zasadnutia zastupiteľstva > Zápisnice v roku 2017

Pre obyvateľov obce

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

Rozpočet obce na roky 2018 - 2020

Obecné zastupiteľstvo obce na svojom 39. zasadaní konanom dňa 13.12.2017 schválilo uznesením č. 200/2017 rozpočet obce na rok 2018 a výhľadový rozpočet obce na roky 2019 a 2020

Schválený rozpočet obce na roky 2018-2020 Príjmová časť

Schválený rozpočet obce na roky 2018-2020 Výdavková časť

Celý článok

Postup pri prijímaní VZN

V zmysle ustanovení zákona č. 369/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov /zákon o obecnom  zriadení/ §6 odsek 3, zverejňuje sa v lehote najmenej 15 dní návrh všeobecne záväzných nariadení obce.

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Zmluvy uzavrete od roku 2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Fura

Dodatok k zmluve o dielo PJ Senior

Zmluva o municipálnom úvere Prima banka

Dodatok č. 1/2019 k zmluve číslo SK-29/11/2017/01 TSS Group a.s. 

Mandátna zmluva s ATH s.r.o.

Zmluva_NFP_1

Zmluva_NFP_2

Zmluva_NFP_3

Zmluva_NFP_4

Zmluva o dielo

Dohoda s UPSVAR

Zmluva o vykonaní auditu pre obec

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o vykonani hudobnej produkcie

Zmluva na vyhotovenie cesty

Zmluva na vyhotovenie nasypu

Zmluva o dielo - obnova pamätníka

Dohoda s UPSVAR o aktivácii plnoletých občanov

Zmluva o dielo

Zmluva s Ignite s.r.o. o verejnom obstarávaní zverejnená 21-01-2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu regionálneho rozvoja

Zmluva Základná umelecká škola - prenájom

Zmluva na stavebne upravy nadvoria pred Ocú

Zmluva o oprave MK Fedest sro

zmluva ou

Zmluva Obec Zlatá Baňa s osobnyudaj.sk, s.r.o.

Zmluva o nájme nebytových priestorov - budova bývalího geologického prieskumu

Zmluva o spolupráci pri realizácii verejných obstarávaní s Ignite s.r.o.

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - obč. združeniu ZBPV

Zmluva Globbiz 1.časť, zverejnená 09-01-2018

Zmluva Globbiz 2. časť

Zmluva Globbiz 3. časť

Poisťovňa AXA - PZP na obecné osobné motorové vozidlo, zverejnená 5-12-2017

Zmluva o dielo Modernizácia a stavebné úpravy materského komunitného centra Zlatá Baňa, zverejnená 30-11-2017

Zmluva s VSD o dodávkach elektrickej energie, zberejnená 30-11-2017

Zmluva o grantovom úučte s PrimaBankou, zverejnená 29-11-2017

Zmluva na poskytovanie služieb na monitorovanie pohybu vozidla, TSS GRoup sro, zverejnená 22-11-2017

Kúpna zmluva - zakúpenie osobného vozidla, Carcom s.r.o., zverejnená 22-11-2017

Zmluva s Lumius Slovakia s.r.o. o združených dodávkach elektrickej energie 2017, zverejnená 21-11-2017

Zmluva s KP na PZP traktor, zverejnená 05-12-2017

Návrh zmluvy s Komunálnou poisťovňou na PZP traktor, zverejnená 19-11-2017

Zmluva na vyhotovenie projektovej dokumentácie Materské komunitné centrum, zverejnená 10-11-2017

Kúpna zmluva na zakúpenie traktora pre obecné účely, zverejnená 10-11-2017

Zmluva s COOP Jednota Presov o odpredaji pozemku, zverejnená 10-11-2017

Zmluva s O2 o poskytovani telekomunikacnych sluzieb, zverejnena 02-11-2017

Zmluva s Presnet o poskytovani internetu v klube mladých, zverejnená 28.10.2017

Zmluva o manažmente projektu Zlatá Baňa - MB Profit PB, s.r.o., zverejnená 17.10.2017

Zmluva s Fedest s.r.o. asfaltérske práce pred klubom mladých

Zmluva s Fedest s.r.o. asfaltérske práce pred budovou Ocú

Zmluva o upravach budovy Ocu, zverejnená 14.09.2017

Víťazná cenová ponuka k úpravám v budove Ocu

Zmluva na výstavbu nového verejného osvetlenia, zverejnená 21.08.

Splátkový kalendár k zmluve na výstavbu verejného osvetlenia obce

______________________________________________________________________

 Zmluva s ATH s.r.o., zverejnená 15.08.2017

 Mandátna zmluva s ATH sro

 ______________________________________________________________________

 Zmluva o poskytnuti dotácie z rozpočtu obce RKFU, zverejnená 15.08.2017

______________________________________________________________________

Zmluva dohoda s UPSVAR §12, zverejnená 15.08.2017

 ______________________________________________________________________

Zmluva - dohoda s UPSVaR §10

______________________________________________________________________

Zmluva o vykonaní auditu účtovnej uzávierky, uzavretá 14.07.2017, zverejnená 25.7.2017

______________________________________________________________________

 

 Zmluva na vybudovanie kamerového systému obce, uzavreta 3.7.2017, zverejnená 6.7.2017

______________________________________________________________________

 Zmluva na odpredaj Tatry 148  uzvaretá dňa 24.04.2017, zverejnená 15.05.2017

Faktúra za predaj auta Tatra 148

_____________________________________________________________________

O2 Slovakia s.r.o.   uzavretá dňa: 04.04.2017 zverejnená 05.04.2017

______________________________________________________________________

PaedDr. Volčková   uzavretá dňa: 30.03.2017 zverejnená 05.04.2017

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

th 

 

Tu nájdete hlásenia nášho rozhlasu, ktoré ste si naživo nestihli vypočuť

 zmeškané hlásenia

-------------

OnLine kamera